Social Development Policies
Social Development Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.
We will maintain national independence, governance and unity.
In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Social Development Policies

  นโยบายด้านสังคม

  ๑. สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐาน
  ของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี
  และความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

  ๒. สร้างสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชนในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรี
  จากการถูกล่อลวง หรือถูกล่วงละเมิด และถูกทารุณกรรม ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุฟื้นฟูพัฒนาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
  และทันสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
  และทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาการจราจรติดขัด
  ในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

  ๔. พัฒนาฝีมือแรงงาน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ
  ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ
  และอำนวยประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็ก และสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็ว และเป็นธรรมสร้างมาตรการจูงใจ และเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้ง
  สหภาพแรงงาน

  ๕. บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุขโดยการพัฒนาบุคลากร
  ทางการแพทย์ และจัดให้มีเครื่องมือการแพทย์ให้ทันสมัย ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล
  และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์
  แผนไทยโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่ และสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

   

  ๖. พัฒนายกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งการพัฒนาระบบ ทรัพยากร กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติภัย สนับสนุนการบริหารจัดการระบบ
  ความปลอดภัยทางถนนอย่างสอดประสานกัน ปรับปรุงระบบ และรูปแบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย
  ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการเยียวยาผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย
  ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ให้ความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย และการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ในยามที่เกิดภัย

  ๗. ส่งเสริมการกีฬา

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพ และศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากร ทั้งในด้านสุขอนามัย และสภาพจิตใจทั้งนี้จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง
  สนามกีฬาศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอส่งเสริมการกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

  ๘. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ และการนำหลักธรรมของศาสนา
  มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติของทุกศาสนิกชน มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยศึกษาค้นคว้าวิจัยฟื้นฟูพัฒนา และเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
  ในประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้
  ในการดำรงชีวิตอันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป

  Associates

  Chartthaipattana