Natural Resources,Environment and Energy Policies
Natural Resources,Environment and Energy Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.
We will maintain national independence, governance and unity.
In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Natural Resources,Environment and Energy Policies

  ๑. คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ
  แร่ธาตุ ทะเล และชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

  ๒. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
  โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  ๓. ควบคุม และแก้ปัญหามลพิษ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความเสียหายต่อประชาชน
  และสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัด ชัดเจน และทันสมัย

  ๔. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน

  จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือ
  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ๕. พัฒนาคุณภาพการผลิตพลังงาน และแสวงหาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ
  เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิต
  ให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก
  ของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

  ๖. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป เสริมสร้างการรวมตัวกันของชุมชน
  และองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมและรณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวาง

  Associates

  Chartthaipattana