Foriegn Affairs Policies
Foriegn Affairs Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.We will maintain national independence, governance and unity.In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Foriegn Affairs Policies

  ๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค

  พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
  และองค์กรประชาชน

  ๒ . ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ
  โดยจะส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคีโดยถือหลัก
  ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศ
  และองค์กรระหว่างประเทศ

  ๓. เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ
  ด้วยการเสริมสร้าง และเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค
  และในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

  ๔. เพิ่มบทบาท และสร้างความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาคและองค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมระหว่างประเทศ

  Associates

  Chartthaipattana