Education Policies
Education Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.
We will maintain national independence, governance and unity.
In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Education Policies

  (๒.๑) ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน
  เพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  ให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม โดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับ
  เด็กนักเรียน ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
  รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาส
  ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคม และประเทศ
  ได้อย่างสูงสุด

  (๒.๒) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษา
  แก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดสวัสดิภาพ และสวัสดิการครู ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมวิทยาการ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ

  ที่ทันสมัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ และจะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

  (๒.๓) ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษา ประกอบไปด้วย การเรียนการสอน
  การปฏิบัติที่มีทั้งด้านวิชาการ และแนวทางการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ
  ที่ถูกต้อง ในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ จะส่งเสริม
  ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำอย่างมีสติ และมีเหตุผล มีความรักในถิ่นกำเนิด ทั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และประเมินผลการจัดระบบการศึกษา
  นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้พิการ
  และผู้มีปัญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

  (๒.๔) เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา

  พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะส่งเสริม
  และสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และภาคเอกชน
  เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค
  อย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา
  ข้อมูลความรู้ทางวิชาการวิธีการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา

  Associates

  Chartthaipattana