Economic Policies
Economic Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.
We will maintain national independence, governance and unity.
In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Economic Policies

  ๑. ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน
  ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และพัฒนาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการต่อยอดให้การนำไปใช้
  โดยมีหลักการ และเครื่องมือที่มีความชัดเจน ประสานสร้างความเข้าใจในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้าใจ และแผนดำเนินการ สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ไปใช้ เพื่อให้ธุรกิจนั้นมีเสถียรภาพ เป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงของกิจการ

  ๒. รักษาเสถียรภาพการเงิน

  พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่าในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินอย่างใกล้ชิด
  เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งภายใน
  และต่างประเทศให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน ทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับราคา
  และเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศ ควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  ในอัตราที่เหมาะสม และในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น

  ๓. รักษาวินัยการคลัง

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และการพัฒนา
  เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลัก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน โดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง เพื่อมุ่งสร้างโอกาส และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในสังคม
  โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลัง เพื่อประชาชน เพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจ
  ในการบริหารจัดการทรัพยากร และการคลังไปสู่ท้องถิ่น และชุมชนอัน จะนำมาซึ่งความเข้มแข็ง
  ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
  เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนให้มีการพัฒนา
  แหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
  และการอนุรักษ์
  ธรรมชาติ ทั้งนี้ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน และให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
  และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของชุมชน

  นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่จังหวัดกลุ่มอารยธรรมภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยง
  ทางภาคใต้ตอนบนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน
  เป็นต้น ตลอดจนเร่งรัดให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย และการเพิ่ม
  ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนร่วมมือกัน
  ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสนับสนุน และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
  ในด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนจากทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ การค้าเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน

   

  ๕. ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ
  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
  และขยายตลาดในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขกฎระเบียบ และปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สร้างตราสัญลักษณ์ของไทย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจทั้งนักลงทุนไทย
  และต่างประเทศ

  นอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างความเชื่อมโยง
  ของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียม
  และล้ำหน้าในระดับสากลด้วยการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวม ทั้งมีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ

  ๖. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
  ให้มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐาน
  การปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
  และเหมาะสม

  ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
  จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ซื้อ/คู่ค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมได้มากขึ้น ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

  ๗. บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ปรับปรุงระบบ และลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
  กับการส่งออกทั้งระบบ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรงต่อเวลามีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ
  และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก ด้วยการเชื่อมโยงระบบขนส่งให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ
  ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว
  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า เพื่อลดขั้นตอนทางเอกสาร และการตรวจสอบ
  สินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศ
  คู่ค้าตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกต่อการขนส่ง ช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง
  รวมทั้งช่วยรักษาให้สินค้ามีระยะเวลาคุณภาพดียาวนานขึ้น

  Associates

  Chartthaipattana