ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนธันวาคม 64

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย