ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนธันวาคม 63

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย