ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย