Administrative Policies
Administrative Policies

Chart Thai Pattana Party developed adhering to democracy and national sovereignty.
We will maintain national independence, governance and unity.
In accordance with various policies, we aim to develop politics, society, economy, and good relations with other countries.

  Administrative Policies

  (๑.๑) ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  (๑.๒) ยึดถือรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุ่งมั่น
  ที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนาบทบัญญัติ
  แห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมือง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง
  และเป็นธรรม และส่งเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกันระหว่างรัฐ และเอกชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน
  และจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

  (๑.๓) กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง

  พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่าการกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่น
  เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
  และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค
  และสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้
  จะให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลัก
  ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

  (๑.๔) เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง

  พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าประชาธิปไตยอันแท้จริง ย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมือง และการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิด
  ของประชาสังคมอย่างแท้จริง

  (๑.๕) ปฏิรูป และพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง
  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมือง
  ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน
  ในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์
  ของสังคมส่วนรวม

  (๑.๖) บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
  ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เป็นฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ
  ให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ
  และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราช การส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส
  สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษ
  เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
  กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

  Associates

  Chartthaipattana