แผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุข
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุข

  สร้างสุขภาพเชิงป้องกัน การหาหมอไม่รอนาน

  4.1 สร้างชุมชนออกกำลังกายทั่วประเทศ

  4.2 ตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง

  4.3 สนับสนุนการทำงานและเพิ่มค่าตอบ แทนให้ อสม. คนละ 1,500 บาท/เดือน

  4.4 สร้างคลินิกสุขภาพ 4 มุมเมือง

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย