แผนปฎิบัติการด้านสังคม
นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง

  แผนปฎิบัติการด้านสังคม

  สร้างสวัสดิการให้ทุกวัย ใส่ใจกับผู้ด้อยโอกาส

  3.1 กองทุนมรดกเงินล้าน ทุนสำรองยามยากแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

  3.2 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีความจำเป็นพิเศษกว่า 4 ล้านคน ต้องเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริง จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึง

  3.3 สร้างงานผู้สูงวัย ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย