แผนปฎิบัติการด้านพัฒนาเมือง
นโยบายด้านสังคม

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านพัฒนาเมือง

  เมืองสะดวกและปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด

  7.1 ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อกันได้ง่าย ขยายรถไฟฟ้าไปชานเมืองและต่างจังหวัด

  7.2 เพิ่มทางลัด ตัดทางเชื่อม สร้างสะพานใหม่ แก้ปัญหาการจราจร ถนนเรียบ ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีน้ำขัง มีไฟทาง

  7.3 ทำให้เมืองสะอาด ปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด คูคลองน้ำใส ไร้ขยะ ปราศจากกลิ่น เสียงรบกวน มี Universal Design สำหรับทุกคน

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย