แผนปฎิบัติการด้านท่องเที่ยว
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านท่องเที่ยว

  ทำเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ฟื้นคืนสมดุลให้ทุกส่วน

  6.1 สร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน และสมดุล

  6.2 รักษาเสถียรภาพของชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  6.3 คุ้มครองดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย