แผนปฎิบัติการด้านการเกษตร
นโยบายด้านการเกษตร

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านการเกษตร

  การเกษตรทันสมัย มีเงินใช้ทุกครัวเรือน

  1.1 ใช้ตลาดนำเกษตร ส่งเสริมการ ปลูกพืชรายได้ดี

  1.2 ลดต้นทุนและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

  1.3 ส่งเสริมการทำงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) คนละ 1,000 บาท/เดือน

  1.4 พัฒนาแหล่งน้ำและสนับสนุนระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

  1.5 ฟื้นฟูการประมงกลับมาสร้างรายได้สำคัญให้กับชาวประมงและเศรษฐกิจไทย

  1.6 ทุนเรียนฟรีปริญญาตรีการเกษตร

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย