แผนปฎิบัติการด้านการศึกษา
นโยบายด้านการศึกษา

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านการศึกษา

  ได้เรียนในสิ่งที่ใช่ ได้ใช้ในสิ่งที่เรียน ไม่เปลี่ยนไปตามการเมือง

  2.1 เตรียมความพร้อมและจัดการศึกษาให้คนไทย ตั้งแต่แรกเกิด (0-6 ขวบ) จนตลอดชีวิต ลคความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการเรียน

  2.2 เพิ่มรายได้และลดภาระงานของครู โดยครูต้องเพิ่มขีดศักยภาพของตนเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน

  2.3 การกระจายอำนาจทางการศึกษาและงบประมาณไปยังสถานศึกษาและประชาชน

  2.4 การศึกษาต้องไม่ผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย