แผนปฎิบัติการด้านกระจายอำนาจ
นโยบายด้านสังคม

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  แผนปฎิบัติการด้านกระจายอำนาจ

  เพิ่มงบ อปท. สานต่อท้องถิ่นเข้มแข็ง

  5.1 จัดเพิ่มงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการลงทุนในพื้นที่ของ อปท. ที่ขาดแคลนอย่างน้อย 10 ล้านบาท

  5.2 สนับสนุนให้พื้นที่พิเศษหรือจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

   

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย