แถลงการณ์

 • 2019-11-30 / แถลงการณ์

  ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

  เดือนพฤศจิกายน

  19723a4be2652af37afed0230ed20caa_full

  2019-11-28 / แถลงการณ์

  ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
  พ.ศ. 2560 มาตรา 33

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 25/12 ถนนประตูลอด  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

  คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายสมยศ  หนูหนอง  หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายชยุต  หนูสาย       รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ์  รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายวัชนะ งามขำ       รองหัวหน้าสาขาพรรค
  5. ดร.วิโรจน์  พรหมสุด   เลขานุการสาขาพรรค
  6. นางกมลรัตน์  แก้วมณี รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นายนาวิน ดำรักษ์      รองเลขานุการสาขาพรรค
  8. นายณรงค์  ยุทธิวัตร    เหรัญญิกสาขาพรรค
  9. นายนิติศาสตร์  ทองสมัคร      นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  10. นายสมชาย ลิ้มพันธ์   กรรมการสาขาพรรค
  11. นายสิริบรรณจบ คงใหม่        กรรมการสาขาพรรค
  12. รศ.ดร.มณี เหมทานนท์         กรรมการสาขาพรรค

   

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 20-22  ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   67000

   คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายดำรงค์  นิทัศกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาพรรค                       
  2. นายชัยพร  หาพุทธา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                 
  3. นายจรอน  สอนทาษา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                                          
  4. นางสาวพรศิริ ช่างอินทร์ เลขานุการสาขาพรรค                                                        
  5. นางสาวนันทนา  อานพรหม เหรัญญิกสาขาพรรค                    
  6. นางสาวปิยนุช  นุใหม่ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค                                               
  7. นางจันทร์ทิพย์ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการสาขาพรรค
  8. นางสาวศิริพร  อยู่นิ่ม กรรมการสาขาพรรค                                      
  9. นางสาวชนิสรา  ทิพวรรณ กรรมการสาขาพรรค           

                                              

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 146/27 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

   คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายเกรียง  นักพาณิชย์ หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายอรรถพล  สุวรรณศร  รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ รองหัวหน้าสาขาพรรค     
  5. นางวรพร  พรหมใจรักษ์ เลขานุการสาขาพรรค        
  6. นายปรีชา  คงนนทชัย รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นายพชร ว่องสหตกุลชัย รองเลขานุการสาขาพรรค    
  8. นายสราวุธ  จำปาเงิน รองเลขานุการสาขาพรรค      
  9. นายประสิทธิ์  ใจดี เหรัญญิกสาขาพรรค
  10. นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  11. นายธนภัก ฉิมพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
  12. นายดิเรก ทัศนพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
  13. นายธนวัฒน์ ไกรเภา กรรมการสาขาพรรค
  14. นางเดือนเพ็ญ อุบล กรรมการสาขาพรรค
  15. นายสมชาย กำเสียงใส กรรมการสาขาพรรค 

                                       

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
  ที่อยู่ 70 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

  คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายกุญชร โชติเชย รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายปรีดา ชิดทรงสวัสดิ์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายสาธิต สองเมือง เลขานุการสาขาพรรค
  5. นายสมยศ สุ่มมาตย์ รองเลขานุการสาขาพรรค
  6. นายเอนก ไชยคำภา รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นางสาวเพ็ญรุ่ง จุรีมาศ เหรัญญิกสาขาพรรค
  8. นายธัญญวิชญ์ ภูริเจริญอนันต์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  9. นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร กรรมการสาขาพรรค
  10. นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี กรรมการสาขาพรรค
  11. นายพูนทรัพย์ สุดชารี กรรมการสาขาพรรค
  12. นายอนุรักษ์ อารีเอื้อ กรรมการสาขาพรรค

  2019-11-28 / แถลงการณ์

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 25/12 ถนนประตูลอด  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

  คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายสมยศ  หนูหนอง  หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายชยุต  หนูสาย       รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ์  รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายวัชนะ งามขำ       รองหัวหน้าสาขาพรรค
  5. ดร.วิโรจน์  พรหมสุด   เลขานุการสาขาพรรค
  6. นางกมลรัตน์  แก้วมณี รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นายนาวิน ดำรักษ์      รองเลขานุการสาขาพรรค
  8. นายณรงค์  ยุทธิวัตร    เหรัญญิกสาขาพรรค
  9. นายนิติศาสตร์  ทองสมัคร      นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  10. นายสมชาย ลิ้มพันธ์   กรรมการสาขาพรรค
  11. นายสิริบรรณจบ คงใหม่        กรรมการสาขาพรรค
  12. รศ.ดร.มณี เหมทานนท์         กรรมการสาขาพรรค

   

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 20-22  ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   67000

   คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายดำรงค์  นิทัศกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาพรรค                       
  2. นายชัยพร  หาพุทธา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                 
  3. นายจรอน  สอนทาษา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                                          
  4. นางสาวพรศิริ ช่างอินทร์ เลขานุการสาขาพรรค                                                        
  5. นางสาวนันทนา  อานพรหม เหรัญญิกสาขาพรรค                    
  6. นางสาวปิยนุช  นุใหม่ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค                                               
  7. นางจันทร์ทิพย์ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการสาขาพรรค
  8. นางสาวศิริพร  อยู่นิ่ม กรรมการสาขาพรรค                                      
  9. นางสาวชนิสรา  ทิพวรรณ กรรมการสาขาพรรค           

                                              

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
  ที่อยู่ 146/27 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

   คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายเกรียง  นักพาณิชย์ หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายอรรถพล  สุวรรณศร  รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ รองหัวหน้าสาขาพรรค     
  5. นางวรพร  พรหมใจรักษ์ เลขานุการสาขาพรรค        
  6. นายปรีชา  คงนนทชัย รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นายพชร ว่องสหตกุลชัย รองเลขานุการสาขาพรรค    
  8. นายสราวุธ  จำปาเงิน รองเลขานุการสาขาพรรค      
  9. นายประสิทธิ์  ใจดี เหรัญญิกสาขาพรรค
  10. นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  11. นายธนภัก ฉิมพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
  12. นายดิเรก ทัศนพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
  13. นายธนวัฒน์ ไกรเภา กรรมการสาขาพรรค
  14. นางเดือนเพ็ญ อุบล กรรมการสาขาพรรค
  15. นายสมชาย กำเสียงใส กรรมการสาขาพรรค 

                                       

  สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
  ที่อยู่ 70 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

  คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

  1. นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้าสาขาพรรค
  2. นายกุญชร โชติเชย รองหัวหน้าสาขาพรรค
  3. นายปรีดา ชิดทรงสวัสดิ์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
  4. นายสาธิต สองเมือง เลขานุการสาขาพรรค
  5. นายสมยศ สุ่มมาตย์ รองเลขานุการสาขาพรรค
  6. นายเอนก ไชยคำภา รองเลขานุการสาขาพรรค
  7. นางสาวเพ็ญรุ่ง จุรีมาศ เหรัญญิกสาขาพรรค
  8. นายธัญญวิชญ์ ภูริเจริญอนันต์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
  9. นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร กรรมการสาขาพรรค
  10. นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี กรรมการสาขาพรรค
  11. นายพูนทรัพย์ สุดชารี กรรมการสาขาพรรค
  12. นายอนุรักษ์ อารีเอื้อ กรรมการสาขาพรรค

                        

  2019-10-31 / แถลงการณ์

  ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

  33427db21f5d3eb2e4ad722c3c7f7b27_full

  2019-09-29 / แถลงการณ์

   

  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ. ศ. 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา

             นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

  2019-09-28 / แถลงการณ์

  ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา               ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต เลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 นั้น

               คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา ขอประกาศให้สมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอชื่อ ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วให้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดรวบรวมความเห็นแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาต่อไป                                        คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย