เกษตรกรไทย ต้องไม่เป็นหนี้

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของเกษตรกรไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อภาคการเกษตรได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อ และสภาพเศรษฐกิจโลก

IOVBawJd12o6jtAaVCj7

 

ในขณะที่สัดส่วนของหนี้สินเกษตรกรนั้นเป็นหนี้สินในภาคการเกษตรประมาณ 55.18% เป็นหนี้สินจากนอกภาคเกษตรอีกราว 44.82% โดยเป็นหนี้ในระบบ 97.03% และหนี้นอกระบบ 2.97% ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ยังคงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ได้แก่ การซื้อปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ และเกือบทั้งหมดเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบ และเป็นหนี้สินระยะยาว มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

แม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อทำการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนี้สินของเกษตรกร ทั้งการพักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ดูเหมือนว่านโบยบายเหล่านั้นจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

shutterstock_444113704

พรรคชาติไทยพัฒนามีความเป็นห่วงปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่รัฐบาลอาจมีการปรับแนวนโยบายด้านการช่วยเหลืออุดหนุนราคาสินค้าเกษตร หรือช่วยเหลือด้านค่าครองชีพที่มีแนวโน้มลดลง ทางพรรคชาติไทยพัฒนามีการวางแนวนโยบายที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของพรรคคือการทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยสามารถมีความมั่นคงทางรายได้ สามารถจัดการปัญหาหนี้สินของตนเอง นำไปสู่เป้าหมายสำคัญเกษตรกรไทยต้องไม่เป็นหนี้

132849071

ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจำเป็นต้องมีการยกระดับราคาสินค้าเกษตรกร ลดราคาปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมไปถึงการวางแนวทางการทำการเกษตรยุคใหม่ ที่แตกต่างไปจากเกษตรกรรมแบบเดิมที่พึ่งพาราคาตลาดแบบเดิม แนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวและแนวคิด “Agri-Tech with Roots” จึงเป็นสิ่งที่พรรคมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ชีวิตและภาระหนี้สินของเกษตรกรไทยดีขึ้นได้

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย