รมว.ทส. วราวุธ รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และผลักดัน การยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

อีกหนึ่งผลงานสำคัญของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินหน้าผลักดันโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ซึ่งได้รับความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จากเดิม 46 ราย ปัจจุบัน เพิ่มเป็น 90 ราย ที่พร้อมใจกันยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยจากผลสำรวจโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2,032 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่มีต่อนโยบาย การงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว

New_Project_1

 

พบว่า 88.78 เปอร์เซ็นต์ ทราบถึงนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว

89.86 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับนโยบายฯ ดังกล่าว

และ 91.58 เปอร์เซ็นต์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าบ้างแล้ว

โดยประชาชนไม่รับถุงพลาสติกขณะซื้อของแล้ว 51.49 เปอร์เซ็นต์

พกแก้วน้ำ 21.38 เปอร์เซ็นต์

ไม่ใช้หลอดพลาสติก 13.27 เปอร์เซ็นต์

พกกล่องข้าว 10.15 เปอร์เซ็นต์

และ 3.08 เปอร์เซ็นต์ เตรียมถุงผ้า ตะกร้าไว้สำหรับซื้อของ รวมทั้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกและนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่


สืบเนื่องจากกระบวนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินนโยบายการรณรงค์ลดเลิกใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากความร่วมมือของประชาชน รวมถึงความร่วมมือแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อตระหนักถึงสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะยังคงดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมายยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นการถาวรโดยคาดว่าจะมีผลบังคับภายในปี พ.ศ.2564 เป็นต้นไป


 

 

เนื้อหาอื่นๆ

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย