ลงพื้นที่ ต.หนองขาม ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

ส.ส.เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่ ต.หนองขาม ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย