พัฒนาแผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

อีกหนึ่งผลงานสำคัญในวาระ 3 เดือนแรก ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการจัดทำแผนรับมือและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นขนาด PM2.5 โดยนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 “ลดจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ป่า ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี” โดยเน้นย้ำแผนการดำเนินการดังนี้

1. ลดจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 63

2. ระดมสรรพกำลังอุปกรณ์ เครื่องมือ จากนอกพื้นที่ มาสนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า

3. ให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาใน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤติ มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกําเนิด) (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562 - 2564) และระยะยาว (ปี 2565-2567) และมาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562-2564) และระยะยาว (ปี 2565-2567)

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย