พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต เลือกตั้งที่ 5

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา             ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต เลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 นั้น

             คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา ขอประกาศให้สมาชิกพรรคผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ซึ่งสมาชิกเสนอชื่อ ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วให้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดรวบรวมความเห็นแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาต่อไป                                      คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย