ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 มาตรา 33

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
ที่อยู่ 25/12 ถนนประตูลอด  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

 1. นายสมยศ  หนูหนอง  หัวหน้าสาขาพรรค
 2. นายชยุต  หนูสาย       รองหัวหน้าสาขาพรรค
 3. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ์  รองหัวหน้าสาขาพรรค
 4. นายวัชนะ งามขำ       รองหัวหน้าสาขาพรรค
 5. ดร.วิโรจน์  พรหมสุด   เลขานุการสาขาพรรค
 6. นางกมลรัตน์  แก้วมณี รองเลขานุการสาขาพรรค
 7. นายนาวิน ดำรักษ์      รองเลขานุการสาขาพรรค
 8. นายณรงค์  ยุทธิวัตร    เหรัญญิกสาขาพรรค
 9. นายนิติศาสตร์  ทองสมัคร      นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
 10. นายสมชาย ลิ้มพันธ์   กรรมการสาขาพรรค
 11. นายสิริบรรณจบ คงใหม่        กรรมการสาขาพรรค
 12. รศ.ดร.มณี เหมทานนท์         กรรมการสาขาพรรค

 

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ที่อยู่ 20-22  ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   67000

 คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

 1. นายดำรงค์  นิทัศกาญจนานนท์ หัวหน้าสาขาพรรค                       
 2. นายชัยพร  หาพุทธา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                 
 3. นายจรอน  สอนทาษา รองหัวหน้าสาขาพรรค                                                          
 4. นางสาวพรศิริ ช่างอินทร์ เลขานุการสาขาพรรค                                                        
 5. นางสาวนันทนา  อานพรหม เหรัญญิกสาขาพรรค                    
 6. นางสาวปิยนุช  นุใหม่ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค                                               
 7. นางจันทร์ทิพย์ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการสาขาพรรค
 8. นางสาวศิริพร  อยู่นิ่ม กรรมการสาขาพรรค                                      
 9. นางสาวชนิสรา  ทิพวรรณ กรรมการสาขาพรรค           

                                            

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ที่อยู่ 146/27 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

 คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

 1. นายเกรียง  นักพาณิชย์ หัวหน้าสาขาพรรค
 2. นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
 3. นายอรรถพล  สุวรรณศร  รองหัวหน้าสาขาพรรค
 4. นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ รองหัวหน้าสาขาพรรค     
 5. นางวรพร  พรหมใจรักษ์ เลขานุการสาขาพรรค        
 6. นายปรีชา  คงนนทชัย รองเลขานุการสาขาพรรค
 7. นายพชร ว่องสหตกุลชัย รองเลขานุการสาขาพรรค    
 8. นายสราวุธ  จำปาเงิน รองเลขานุการสาขาพรรค      
 9. นายประสิทธิ์  ใจดี เหรัญญิกสาขาพรรค
 10. นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
 11. นายธนภัก ฉิมพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
 12. นายดิเรก ทัศนพันธ์ กรรมการสาขาพรรค
 13. นายธนวัฒน์ ไกรเภา กรรมการสาขาพรรค
 14. นางเดือนเพ็ญ อุบล กรรมการสาขาพรรค
 15. นายสมชาย กำเสียงใส กรรมการสาขาพรรค 

                                     

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
ที่อยู่ 70 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

คณะกรรมการสาขาพรรคประกอบด้วย

 1. นายประสงค์ ยนต์ดัน หัวหน้าสาขาพรรค
 2. นายกุญชร โชติเชย รองหัวหน้าสาขาพรรค
 3. นายปรีดา ชิดทรงสวัสดิ์ รองหัวหน้าสาขาพรรค
 4. นายสาธิต สองเมือง เลขานุการสาขาพรรค
 5. นายสมยศ สุ่มมาตย์ รองเลขานุการสาขาพรรค
 6. นายเอนก ไชยคำภา รองเลขานุการสาขาพรรค
 7. นางสาวเพ็ญรุ่ง จุรีมาศ เหรัญญิกสาขาพรรค
 8. นายธัญญวิชญ์ ภูริเจริญอนันต์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
 9. นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร กรรมการสาขาพรรค
 10. นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี กรรมการสาขาพรรค
 11. นายพูนทรัพย์ สุดชารี กรรมการสาขาพรรค
 12. นายอนุรักษ์ อารีเอื้อ กรรมการสาขาพรรค

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย