ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา

ตามที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ประกาศการจัดตั้งสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน ๔ แห่ง

๑. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด

พรรคชาติไทยพัฒนาขอประกาศว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

๑. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ๑.๑ มีกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลาออกจากตำแหน่ง ๔ ราย ประกอบด้วย

   ๑.๑.๑ นายชยุต หนูสาย             ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาพรรค

   ๑.๑.๒ นายนาวิน ดำรักษ์            ลาออกจากตำแหน่งรองเลขานุการสาขาพรรค

   ๑.๑.๓ นางกมลรัตน์แก้วมณี         ลาออกจากตำแหน่งรองเลขานุการสาขาพรรค

  ๑.๑.๔ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์      ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสาขาพรรค

๑.๒ ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑.๒.๑ นายธำมรงค์มีแก้ว            ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค

๑.๒.๒ นายฉัตร์วัชร์แรมวิโรจน์      ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองเลขานุการสาขาพรรค

๑.๒.๓ นายเกียรติศักดิ์พลสิทธิ์      ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองเลขานุการสาขาพรรค

๑.๒.๔ นายสิงหาขุนทน              ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค

                   ๑.๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

นายวิโรจน์ พรหมสุด เลขานุการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จากเดิม ๑๓๑/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ๑๑๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๒. สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี

                   ๒.๑ มีกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ลาออกจากตำแหน่ง ๗ ราย ประกอบด้วย

          ๒.๒.๑ นายสุธี    โค้วอุดมประเสริฐ           ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาพรรค

๒.๒.๒ นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์          ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาพรรค

๒.๒.๓ นายอรรถพล สุวรรณศร               ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาพรรค

๒.๒.๔ นายสราวุธ จำปาเงิน                  ลาออกจากตำแหน่งรองเลขานุการสาขาพรรค

๒.๒.๕ นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ              ลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค

๒.๒.๖ นายธนภักฉิมพันธ์                     ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสาขาพรรค

๒.๒.๗ นายธนวัฒน์ ไกรเภา                  ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสาขาพรรค

 

                 ๒.๒ ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๒.๒.๑ นายประชอบ  หลีนุกูล           ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค
                               ๒.๒.๒ นางจิตรา อุ่นวิจิตร            ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค
                               ๒.๒.๓ นายชาญชัย ดาบสมุทร       ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค
                               ๒.๒.๔ นายจิตติพงษ์ อุ่นม่วง         ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองเลขานุการสาขาพรรค
                               ๒.๒.๕ นายพรเทพ  สุขชื่น            ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
                               ๒.๒.๖ นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลวัฒนา  ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค
                               ๒.๒.๗ นายสุทธิพงษ์ ปรางศร         ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรค

 

           ทั้งนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย