บทความ

 • เนื่องด้วยวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปีนั้นถือเป็นวันที่มีความสำคัญในฐานะวันป่าไม้โลกหรือ World Forestry Day ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมโหวตของประเทศสมาชิกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนประโยชน์และผลิตผลต่างๆ ที่ได้รับจากป่า

  สำหรับวันป่าไม้โลกนั้นจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อส่งเสริมแลประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การป้องกัน (Protection) ผลิตผลป่าไม้ (Producion) และการนันทนาการ (Recreation) ซึ่งในโอกาสวันป่าไม้โลกในปี 2565 นี้ เราจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าเพื่อการลงทุน

   

  277097958_514671386681561_9139832824305305518_n

  นับตั้งแต่ปี 2562 รัฐบาลได้ปรับแก้ ...ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปี โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรา 7 ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำไม้ในที่ดินของประชาชนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กฎหมายที่ปรับแก้กำหนดให้สามารถตัดไม้ยืนต้นได้โดยไม่ผิดกฎหมายในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง อีกทั้งให้ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นการปลดล็อกการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้หวงห้ามต่างๆ ต่อภาคเอกชน

  ที่สำคัญก็คือปัจจุบันสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ได้จัดการหากล้าไม้ทั้งไม้หายาก และไม้หวงห้ามมาแจกฟรี สำหรับ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจนำกล้าไม้ปลูกเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อการต่างๆ ทั้ง ยางนา, พะยูง, มะค่า, แดง, ประดู่, ฯลฯ หากสนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ 116 สถานี ทั่วประเทศ

  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตร เพื่อสร้างช่องทางอาชีพ หรือการลงทุนทำเกษตรแบบใหม่ เพื่อให้มีทางเลือกที่มากขึ้น โดยในปี 2565 นี้ถือว่าเป็นปีที่แทรนด์การปลูกต้นไม้ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากดารานักแสดงมีชื่อหันมาเล่นต้นไม้ใบด่างและพากันโพสต์ภาพถ่ายไม้ประดับ เพิ่มกระแสความนิยมให้ร้อนแรง ราคาทะยานขึ้น ดึงดูดให้นักปลูกต้นไม้มือใหม่ และคนสนใจทำธุรกิจขายต้นไม้ในวงการมากขึ้น โดนเฉพาะอย่างยิ่งไม้ด่างและบอนสีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

  นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่กำลังมาแรงอีกหลายแบบ เช่น มอนสเตร่า (Monstera), เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen), ซานาดู (Xanadu), เดหลี (Peace Lily), เสน่ห์จันทร์แดง (Araceae), เฟิร์นบอสตัน (Boston Fern) เป็นต้น ซึ่งต้นไม้ปลูกในบ้านบางชนิดนอกจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ ดูดสารพิษได้อีกด้วย

  การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อการลงทุนนั้น นอกจากจะสร้างพื้นที่สีเขียว หรือป่าไม้ให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (..2560-2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

  “Pig Sandbox” โมเดลต้นแบบการเลี้ยงสุกร สู่มาตรฐานสากล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (African swine fever : ASF) เป็นเหตุให้จำนวนหมูหายไปจากตลาดจำนวนมาก และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทย โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมปศุสัตว์รายงานผลการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงปัจจุบัน เปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรและจำนวนสุกร เดือนมกราคม 2565 พบว่า เกษตรกรปี 2565 มี 107,157 ราย ลดลง 43.35% มีหมู 10.847 ล้านตัว ลดลง 11.81% หมูแม่พันธุ์ 0.979 ล้านตัว ลดลง 11.16%

  276998728_513796986769001_4970868244418723209_n

   

  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการติดตามสถานการณ์ของการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเมื่อมีการระบาดที่รุนแรงในปี 2564 ก็มีการสั่งการให้กรมปศุสัตว์มีการหามาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเร่งด้วน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดตัว “Pig Sandbox” กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อนำร่อง ส่งเสริม-ฟื้นฟูการผลิต และควบคุมป้องกันโรคสุกร ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย เขตพื้นที่นำร่องและพื้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

  โดยใช้หลักการ 3S ได้แก่

  1. Scan ภายใต้มาตรการประเมินความเสี่ยง แล้วให้พื้นที่ Pig Sandbox กลับมาเลี้ยงได้ก่อน

  2. Screen ตั้งแต่ผู้เลี้ยง คอก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม

  3. Support สนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านการจัดการเลี้ยงดู การตลาด และแหล่งทุน โดยให้คำแนะนำ อบรม ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อยกระดับและปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐาน GFM/GAP

  เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) ทำให้การยกระดับและปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่ง Pig Sandbox นั้นไม่เพียงแต่สร้างพื้นที่นำร่อง แต่ยังจะขยายพื้นที่ปลอดโรค ASF – Free Zone และยกระดับมาตรฐาน โรงฆ่า ตัดแต่ง ห้องเย็น เขียง เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK” ปลอด ASF, FMD, PRRS 100% ทั้งนี้ Pig Sandbox จะเป็นเขตควบคุมพิเศษกำหนดให้เลี้ยง เคลื่อนย้าย และจำหน่ายได้เฉพาะในพื้นที่ Sandbox ลักษณะเดียวกับการทำ Sandbox ในโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ

  ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายเล็ก และเกษตรกรรายย่อย เพื่อยกระดับฟาร์มให้มีมาตรฐานที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร

  นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 574.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยแก่ผู้เลี้ยงสุกรที่ถูกทำลายตามมาตรการป้องกันโรคใน 56 จังหวัด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 มี.. 2564 – 15 .. 2564 โดย พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการตามขั้นตอนจ่ายเงินชดเชยโดยเร็ว และสั่งการให้ให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้เลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ ของทางการ

  24 ปีวันช้างไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย’ สืบเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับประเทศไทยในประวัติศาสตร์ช้างเป็นสัตว์อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งการกำหนดวันช้างไทยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนหันมาสนใจช้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยแบบถูกต้องและยั่งยืน

  elephants-in-thailand-2022-03-06-15-18-28-utc

  สถานการณ์และสภาพปัญหาช้างเลี้ยง-ช้างป่าของประเทศไทยณปัจจุบัน

   

  เนื่องในวัน ช้างไทย นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงสวัสดิภาพและสถานการณ์ช้างไทยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนช้างเลี้ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 3,800-4,000 เชือก เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมาช้างบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะต้องอาศัยภาคธรุกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก สำหรับช้างป่ามีการประมาณจำนวนไว้อยู่ที่ 3,000-3,500 ตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นช้างป่าก็คือ ความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง การที่ช้างออกนอกพื้นที่มากินอาหาร พืชไร่ อ้อย ข้าว ผลไม้ ของชาวบ้าน ซึ่งอาจเกิดจากการถูกรบกวนภายในป่า เช่น การลักลอบตัดไม้ มีผู้บุกรุกขึ้นไปทำการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน ว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ช้างออกมานอกเขตป่าอนุรักษ์ หรือเป็นเพราะคนมาอยู่ในพื้นที่ป่าทับชนกับช้าง ซึ่งปัจจุบันยังมีเหตุการณ์ช้างทำร้ายคน ซึ่งเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็มีการติดตั้งกับดัก เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างลงมากินพืชผล ซึ่งกับดักบางชนิดมีความรุนแรงทำให้ช้างได้รับบาดเจ็บเช่นกัน บางตัวอาจถึงแก่ชีวิตเลย

  การคุ้มครองและสวัสดิภาพช้าง-คนเลี้ยงช้างจะพลิกฟื้นหลังวิกฤตโควิดได้อย่างไร

  นางสาวกัญจนากล่าวว่า ขณะนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีความกังวลต่อสวัสดิภาพของช้างในประเทศไทย ในด้านช้างเลี้ยงต้องยอมรับว่า เราจะพบเห็นช้างมีความสามารถต่างๆที่เป็นพฤติกรรมเลียนแบบคน ไม่ว่าจะเป็นการเต้น วาดรูป หรือทำการแสดงรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิง ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการฝึกฝนอย่างหนักโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการฝึกฝนช้างเพื่อให้ลืมสัญชาตญาณสัตว์ป่าและกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องพร้อมทำตามคำสั่งควาญเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบางปางช้างอาจฝึกอย่างหนักจนเข้าข่ายทารุณกรรม แม้ว่าในอนาคตอันใกล้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย การท่องที่ยวฟื้นตัวนักท่องเที่ยวกลับมา แต่รูปแบบการสันทนาการช้างยังเป็นแบบเดิม สวัสดิภาพช้างก็อาจไม่ดีขึ้นมากหนัก นี่ถือเป็นห้วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ปางช้าง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างช้างและนักท่องเที่ยวโดยไม่เป็นการรบกวนช้างมากเกินไป เพิ่มการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของช้างแบบใกล้ชิด เช่น การพาช้างอาบน้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของช้าง เพื่อคนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ดูแลช้างด้วย

  ปัจจุบันกฎระเบียบของช้างเลี้ยง ได้มีการออกประกาศ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6413-2563) เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง (Good Animal Practices for Elephant Facility) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการออกประกาศเรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.. 2563” โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายให้ช้างในปางช้างได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ กำหนดให้เจ้าของช้างและควาญช้างมีหน้าที่จัดสวัสดิภาพช้าง โดยในช่วงสถานการณ์โควิด ได้มีการจัดตั้งธนาคารหญ้าพื้นที่อาหารส่วนกลาง ที่เจ้าของช้างสามารถพาช้างมากินอาหารได้ ซึ่งได้ดำเนินการในจังหวัดที่มีช้างอยู่มากอย่าง กาญจนบุรี สุรินทร์ โดยมีกรมปศุสัตว์กำกับดูแล และพรรคชาติไทยพัฒนายังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเข้าช่วยเหลือปางช้างที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการทอดผ้าป่าช้าง สนับสนุนอาหารแก่ช้างและผู้เลี้ยงช้าง เพื่อเป็นให้กำลังใจและบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการขาดรายได้    

  ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญกับความถี่ของการให้อาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 4% ของน้ำหนักตัวของช้าง ต้องจัดให้ช้างได้รับน้ำที่สะอาดและเพียงพอตลอดทั้งวัน โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานปางช้าง โดยเป็นมาตรฐานภาคบังคับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ ในการจัดการควบคุมดูแล และเลี้ยงช้างให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานปางช้างไทยด้วย

  สวัสดิภาพของช้าง-คนเลี้ยงช้าง พรรคชาติไทยพัฒนามีส่วนร่วมการผลักดัน ร่างพ... คุ้มครองช้างฯ ขณะนี้ได้ยื่นต่อคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพิจารณา

  นางสาวกัญจนาระบุอีกว่า สาระสำคัญทางข้อกฎหมายที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่อปางช้างนั้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสวัสดิภาพของช้าง ป้องกันการทารุณกรรม อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เพื่อให้นานาประเทศมีความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับช้าง ซึ่งเราทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยได้ โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เลือกทำกิจกรรมกับปางช้างที่ปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน ทั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนาได้เสนอ ร่างพ... คุ้มครองช้างฯซึ่งได้ยื่นต่อคณะรัฐมนตรีแล้วและอยู่ระหว่างการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยพรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งมั่นส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างจะทำให้ช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้โดยสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

   

  #13มีนาคม #วันช้างไทย  #กัญจนา #ศิลปอาชา #คนกับช้าง #พรรคชาติไทยพัฒนา

  เมื่อสิทธิ์ในการสมรสเป็นของทุกเพศ เมื่อการแต่งงาน คือสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความรัก บุคคลทุกคนก็ควรได้รับสิทธินั้นอย่างเท่าเทียมกัน” 


  นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทธิยา รองเลขาพรรคชาติไทยพัฒนา ได้เข้าร่วมเวทีปราศรัยกับกลุ่มเยาวชน LGBTQ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 64 ที่มีการจัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมคู่รักร่วมเพศ และยกเลิกกฎหมายคุมการทำแท้ง .301 ขอประชาชนร่วมลงชื่อไปให้ถึง 1 ล้าน กล่าวบนเวทีว่า นายอุดมศักดิ์ ได้กล่าวบนเวทีว่า วันนี้ขอเข้ามาร่วมรับฟังความต้องการของทุกคนเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายความหลากหลายทางเพศของพรรคชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคให้ความสำคัญกับความเท่าทางเพศ เล็งเห็นว่าผู้มีความหลากหลายมีศักยภาพไม่เป็นรองใคร และพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านนโยบาย 3 ได้แก่
  1.
  สร้างเสริมกฎหมายที่ทันสมัยต่อการเท่าเทียมทางเพศ
  2.
  สร้างเสริมศักยภาพความหลากหลายทางเพศ
  3.
  สร้างเสริมพลังให้ผู้หลากหลาย ซึ่งนอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนายังมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิง สะท้อนให้เห็นการเปิดรับความเท่าเทียมทางเพศ

  IMG_2614

  นอกจากนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ..บัญชีรายชื่อ และประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ยังได้ประกาศตัวเป็น LGBT Ally (พันธมิตรLGBT) พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เพื่อรับรองสิทธิสมรสตามกฎหมายให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว สิทธิตามกฎหมายก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพและเพศวิถีอย่างไร

   

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ทำให้คนในชุมชนต้องขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ พรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด19 โดยมุ่งหมายการสร้างงานให้กับคนในชุมชน พร้อมกับขับเคลื่อนนโยบายในการฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวชายฝั่งทะเล

  ซึ่ง 1 ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 ก็คือ โครงการปักแนวไม้ไผ่กันคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะ

  เมื่อพูดถึงการนำไม้ไผ่มาปักบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล เพื่อสร้างแนวกันคลื่น อาจทำให้นึกถึงสำนวน “ไม้หลักปักเลน” ที่หมายถึง ความไม่มั่นคงและไม่แน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม้ไผ่เหล่านี้สามารถปักลงตามแนวชายฝั่ง ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง โดยอาศัยกำลังแรงงานจากคนในชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับเทคนิคการก่อสร้างที่ควบคุมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปักไม้ไผ่สร้างแนวกันคลื่นนี้ ถึงแม้ว่าวิธีการจะดูธรรมดา แต่ก็ให้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล นอกจากสามารถลดความแรงคลื่น ป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งแล้ว ยังเพิ่มพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ สร้างตะกอนดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของป่าชายเลน ให้กลับมาฟื้นตัวอีกด้วย

  กระบวนการก่อสร้างแนวไม้ไผ่กันคลื่นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อนอื่นต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อน โดยพื้นที่ที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่หาดเลนหรือใกล้ป่าชายเลน มีลักษณะเป็นหาดเว้า และสถานที่ปักแนวไม้ไผ่ ไม่ควรห่างเกิน 50 เมตรจากชายฝั่ง อีกทั้งต้องประสานกับชุมชน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันว่าพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่กันคลื่น จะถูกจัดเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งต้องปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ไม่สามารถถูกครอบครองโดยบุคใดบุคคลหนึ่งได้ ที่สำคัญ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้กำชับการดำเนินงานโครงการ ให้จ้างงานคนในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อกระจายรายได้ให้คนในชุมชน
  3_jun_210621_1

  แน่นอนว่า นอกจากการดำเนินนโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนแล้ว และสร้างประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าในประเทศไทย โดยเฉพาะป่าชายเลน จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วย เพราะในอนาคตอันใกล้ทุกประเทศทั่วโลกจะมีการเปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งแน่นอนว่าป่าชายเลนจะเป็นพระเอกที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต
  เพราะป่าชายเลนในพื้นที่ 1 เฮกตาร์ สามารถดูดคาร์บอนได้ 8 ตันต่อปี หากเทียบกับป่าบกแล้วเท่ากับว่าสามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่า 2 ถึง 4 เท่า

  และนี่คือ 1 ในโครงการที่มาจากแนวนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มุ่งหวังผลักดันและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ นี่คือก้าวเล็กๆที่สำคัญ เพื่อนำชาติไทยให้พัฒนาต่อไป

  ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด19 ที่ยาวนาน ทำให้หลายคนต้องประสบความยากลำบาก ตกอยู่ในสภาวะไร้งาน ไร้อาชีพ และขาดรายได้

  อย่างไรก็ตาม ชุมชนต่างๆก็พยายามปรับตัว หาทางรอดให้สมาชิกชุมชนด้วยตัวเอง อย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง คุณ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนาให้การสนับสนุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงการระบาดโควิด19 โดยศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอแห่งนี้ เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน ฝึกการสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือ โดยนำผักตบชวามาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า แจกันโคมไฟ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เช่น เปลนอน ฉากกั้น ชุดโซฟา เป็นต้น

  นอกจากแปรรูปผักตบชวา ให้เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยทักษะและการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ยังเห็นโอกาสในการแปรรูปผักตบให้เป็นวัสดุกันกระแทก สำหรับใช้ปกป้องสินค้าจากความเสียหายในการจัดส่ง ทดแทนการใช้เมล็ดโฟมกันกระแทก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธุรกิจการขนส่งที่เติบโตขึ้นทั่วประเทศ

  22_may_210616_0

  ข้อดีของผักตบชวากันกระแทก ที่ใช้ปกป้องสินค้าในกล่องบรรจุภัณฑ์ คือ การที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ไม่ก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ผู้รับสินค้าปลายทางสามารถทิ้งได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดปัญต่อสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลัง หรือจะนำไปใช้งานได้ต่อ เช่น รองพื้นกรงสัตว์เลี้ยง ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ซึ่งนอกจากย่อยสลายได้แล้ว ยังช่วยคลุมหน้าดิน รักษาอุณหภูมิและความชื้นแก่ดินปลูกต้นไม้ด้วย

  ผักตบชวา ที่เคยไร้ค่าและสร้างปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่พึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ทั้งปัญหาทัศนียภาพ ขวางทางเดินน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย สร้างปัญหาในการระบายน้ำ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไขได้แบบครั้งเดียวจบ วันนี้ถูกนำมาแปรรูปใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ได้ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน บวกกับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน และส.ส.ในพื้นที่ที่เข้มแข็ง

  การส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและศักยภาพสินค้า เป็นการสร้างงานและช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดได้ หากความต้องการสินค้าแปรรูปผักตบชวาในตลาด มีการขยายตัว ย่อมสร้างแรงผลักดันในการลดจำนวนผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองได้จำนวนมาก

  คุณ วราวุธ ศิลปอาชา และพรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าที่ผ่านมาการส่งเสริมจากภาครัฐให้วิสาหกิจชุมชนใช้ผักตบชวาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังขาดความต่อเนื่อง และขาดการต่อยอดสินค้าในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ จึงหมายมั่น ที่จะปลุกปั้นศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบ้านดินสอ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นโมเดลตัวอย่างในการผลิต สินค้าจากผักตบชวา โดยคาดหวังไว้ว่าจะสามารถนำสินค้าหัตถกรรมไปขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

  22_may_210616

  รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce ที่ทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น ผักตบชวากันกระแทก ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้วัสดุขนส่งที่ปลอดภัย คุณภาพในการรักษาสินค้าจากแรงกระแทกสูง และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องประสานไปยังผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ให้หันมาเลือกใช้ วัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
  เพื่อโลกของเรา และเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงวิกฤตโควิด19 นี้ อีกด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย