นโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านสังคม

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านสังคม

  นโยบายด้านสังคม

  ๑. สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐาน
  ของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี
  และความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

  ๒. สร้างสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชนในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรี
  จากการถูกล่อลวง หรือถูกล่วงละเมิด และถูกทารุณกรรม ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุฟื้นฟูพัฒนาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
  และทันสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
  และทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาการจราจรติดขัด
  ในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

  ๔. พัฒนาฝีมือแรงงาน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ
  ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ
  และอำนวยประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็ก และสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็ว และเป็นธรรมสร้างมาตรการจูงใจ และเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้ง
  สหภาพแรงงาน

  ๕. บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุขโดยการพัฒนาบุคลากร
  ทางการแพทย์ และจัดให้มีเครื่องมือการแพทย์ให้ทันสมัย ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบล
  และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑ์แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์
  แผนไทยโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่ และสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

   

  ๖. พัฒนายกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งการพัฒนาระบบ ทรัพยากร กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติภัย สนับสนุนการบริหารจัดการระบบ
  ความปลอดภัยทางถนนอย่างสอดประสานกัน ปรับปรุงระบบ และรูปแบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย
  ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการเยียวยาผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย
  ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ให้ความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านทางสถาบันสังคม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย และการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ในยามที่เกิดภัย

  ๗. ส่งเสริมการกีฬา

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพ และศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากร ทั้งในด้านสุขอนามัย และสภาพจิตใจทั้งนี้จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง
  สนามกีฬาศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอส่งเสริมการกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

  ๘. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ และการนำหลักธรรมของศาสนา
  มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติของทุกศาสนิกชน มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยศึกษาค้นคว้าวิจัยฟื้นฟูพัฒนา และเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
  ในประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้
  ในการดำรงชีวิตอันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย