นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ๑. ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  และการดำเนินชีวิตประจำวันจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะจัดสรรงบประมาณ
  อย่างเพียงพอในการวิจัยการค้นคว้า รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับทรัพยากร และความต้องการของประเทศอันมีเป้าหมาย เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในอนาคต

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย