นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

  ๑. คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ
  แร่ธาตุ ทะเล และชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

  ๒. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
  โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  ๓. ควบคุม และแก้ปัญหามลพิษ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความเสียหายต่อประชาชน
  และสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัด ชัดเจน และทันสมัย

  ๔. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน

  จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วน และมีมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือ
  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ๕. พัฒนาคุณภาพการผลิตพลังงาน และแสวงหาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ
  เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิต
  ให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ มุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก
  ของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

  ๖. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป เสริมสร้างการรวมตัวกันของชุมชน
  และองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมและรณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้กว้างขวาง

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย