นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง

  นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

  (๑.๑) ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  (๑.๒) ยึดถือรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุ่งมั่น
  ที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนาบทบัญญัติ
  แห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมือง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง
  และเป็นธรรม และส่งเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกันระหว่างรัฐ และเอกชน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน
  และจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

  (๑.๓) กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง

  พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่าการกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู่ท้องถิ่น
  เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
  และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค
  และสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้
  จะให้การสนับสนุนจังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลัก
  ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

  (๑.๔) เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง

  พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่าประชาธิปไตยอันแท้จริง ย่อมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการทางการเมือง และการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิด
  ของประชาสังคมอย่างแท้จริง

  (๑.๕) ปฏิรูป และพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง
  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมือง
  ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน
  ในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์
  ของสังคมส่วนรวม

  (๑.๖) บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
  ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เป็นฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ
  ให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ
  และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราช การส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส
  สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษ
  เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
  กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย