นโยบายด้านการเกษตร
นโยบายด้านการเกษตร

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านการเกษตร

  ส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

  ๑.พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
  จัดการที่ดิน และน้ำสำหรับการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสามารถ
  ปลูกพืชในที่ดินที่มีอยู่ได้ตลอดปี และใช้แรงงานในครัวเรือน ปลูกพืชผสมผสาน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิต
  และความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบวงจร ตลอดจนจัดหาตลาด กำหนดชนิดสินค้าที่ตลาดต้องการ ทั้งตลาดชุมชน ตลาดระดับประเทศหรือต่างประเทศ

  ๒. สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตร และสหกรณ์

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยู่เสมอว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร
  และวางระบบการบริหาร
  จัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะมุ่งมั่น และสนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะคุ้มครอง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย และวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างมีระบบ

  ๓.ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ์สงวนคุ้มครอง
  พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการจัดการพัฒนา และฟื้นฟู
  ดินที่เสื่อมโทรม ที่ดินเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการผลิตมีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตร และโอกาสทางการตลาด
  ของพืชแต่ละชนิด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

  ๔. ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกร
  เข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาให้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร
  ส่วนการแก้ไขปัญหารายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำนั้น จะเน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรด้วยการเพิ่มผลผลิต
  ต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร นอกจากนี้จะมีการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงด้านราคา และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  รวมทั้งสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน

  ๕. เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตรแบบครบวงจร

  พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืน และสร้าง
  ขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น จะต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร
  อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทุน การตลาด ระบบโลจิสติกส์
  และเครือข่าย เพื่อลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร โดยการบูรณาการภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกรบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

  ๖. ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัย

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
  โดยจะมีการส่งเสริมระบบการผลิตให้ปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
  ของประชาชนภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ
  ในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร จึงมุ่งมั่น
  ที่จะลดความเสี่ยง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวนาการเพิ่มผลิตภาพ และมูลค่าของข้าวขยาย และพัฒนา
  ด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลดการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า รวมทั้งลดห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานให้มีระยะสั้นลง

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย