นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

  ๑. พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา
  เพื่อการอุปโภค และบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบทให้มีความเป็นธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทให้เท่าเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง

  ๒. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้ในทุกภูมิภาค จัดทำถนนลาดยางไร้ฝุ่นให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดการระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบล้อ และระบบรางในเขตเมืองให้ครอบคลุม
  ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านบริการขนส่งทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ และพาณิชย์นาวีทางอากาศ และการขนส่งทางระบบท่อ อีกทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ให้เป็นระบบโครงข่ายขนส่งนานาชาติที่สมบูรณ์

  ๓. พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลตามมาตรฐานสากล
  มีนวัตกรรม และบริการที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชน ในทุกภูมิภาคได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต
  การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริม

  ให้มีการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรี และเป็นธรรม กำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย