นโยบายด้านการต่างประเทศ
นโยบายด้านการต่างประเทศ

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

  นโยบายด้านการต่างประเทศ

  ๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค

  พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
  และองค์กรประชาชน

  ๒ . ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ
  โดยจะส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคีโดยถือหลัก
  ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศ
  และองค์กรระหว่างประเทศ

  ๓. เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ
  ด้วยการเสริมสร้าง และเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค
  และในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

  ๔. เพิ่มบทบาท และสร้างความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ

  พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาคและองค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคมระหว่างประเทศ

  นโยบายที่น่าสนใจ

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย