นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

  นายอุดมศักดิ์

  ศรีสุทิวา

  1. ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                      - ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                      - ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                      - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

                                      - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                                      - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

                                      - ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

                                      - ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวลนรผลพิทยา จ.พิษณุโลก

  หลักสูตรพิเศษ

                                      - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 (พตส.6) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                      - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 9 (นมธ.9) มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

                                      - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                      - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (4ส9) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า                       

  1. ประสบการณ์ด้านการศึกษา

                                      - อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                      - วิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาชั้นปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

                                      - วิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตร     การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                                      - วิทยากรบรรยายพิเศษ นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                      - อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทำเอกสารส่วนบุคคล หลักสูตร   การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ  การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2561

  1. ประสบการณ์ทำงานด้านการเมือง

  ปัจจุบัน

                                      - รองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

                                      - กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคขาติไทยพัฒนา

                                      - กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศของพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

                                      - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ  สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563

                                      - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

                                      - เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561

                                      - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ     คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561

                                      - ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงภายใต้คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี  ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

                                      - รองประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดงานมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ-แห่งชาติ พ.ศ. 2561

                                      - คณะทำงานพิจารณาศึกษาและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ภายใต้คณะ  อนุกรรมาธิการกิจการสตรี  ในคณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                       สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

                                      - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในคณะกรรมาธิการการทหาร

                                      สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556-2557  - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการสร้าง

                                      ความปรองดองแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการการทหาร

                                      สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2555-2556     

   

  Office Address:

  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย