นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ออกติดตามผลการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 มอบหมายให้คณะทำงานพรรคชาติไทยพัฒนา สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามผลการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลสนับสนุนการดำเนินงานของ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (พืชผัก)
พบว่าการขุดเจาะสำเร็จครบทั้ง 9 บ่อแล้ว คงเหลือเพียง ระบบหอถังสูง ระบบโซล่าเซล และ ระบบการจ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร น้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พบว่ามีปริมาณน้ำ 20-30 ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมง น้ำจืดสนิท หากดำเนินงานตามภารกิจนี้สำเร็จ พี่น้องเกษตรกรสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างแน่นอน

#พรรคชาติไทยพัฒนา #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย