นายปรเมศวร์ กุมารบุญ

  นายปรเมศวร์

  กุมารบุญ

  การศึกษา       

  - ปริญญาตรี น.บ. (กฎมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  - ปริญญาโท วท.ม. การบริหารเทคโนโลยี (การจัดการงานโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - ปริญญาเอก Ph.D. (Candidate) อาชญาวิทยา และงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     (งานวิชาการด้าน อาชญากรรมไซเบอร์ และปฏิบัติการจิตวิทยาบนสื่ออินเทอร์เน็ต)

   - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูงสุดระดับ วุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร คนที่ 88 จากสภาวิศวกร (นับจากปี พ.ศ.2504)

  - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส. 10) สำนักงาน กกต.

  - ประกาศนียบัตร การพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (ผบต.) สำนักงาน กสทช.

   

  ประสบการณ์

  - กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Cyberry Music จำกัด (ค่ายเพลงออนไลน์แห่งแรกของไทย)

  - Expert ศูนย์ศึกษา Cyber crime คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    (https://www.chulacriminology.com/center-for-cyber-crimes-study.html)

  • พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ประจำรองประธาน กสทช.

  - รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนงานวิชาการด้านการกำกับดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักกิจการกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553)

  - อาจารย์พิเศษ และวิทยากรประจำ บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมายเทคโนโลยี และอาชญากรรมไซเบอร์ ในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง อาทิเช่น

  - บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  - คณะนิติวิทยาศาสตร์ และคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  - ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  -วิทยากรรับเชิญ บรรยายพิเศษเรื่อง Cybercrime and Crypto currencies ให้กับหลายหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการตำรวจ (หลักสูตรผู้การ และหลักสูตรนักสืบ) และคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ (ด้านวิชาการ) เป็นต้น

  -

  ประสบการณ์ทำงานด้านการเมือง

  - รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  - กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ (กสทช.)

  - กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (E - Platform Tax)

  - กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

  - กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

  - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2564

  - ผู้ชำนาญการ ประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ท่านนิกร จำนง)

  Office Address:

  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย