นายธีระ วงศ์สมุทร

  นายธีระ

  วงศ์สมุทร

  นายธีระ วงศ์สมุทร เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  การศึกษา

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปากพนัง มัธยาศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2513

  ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย