ทส.ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์และเชิดชูช้างไทย

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา กล่าวว่า ในฐานะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย อยากขอให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและปกป้องช้าง ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ช้างไทยอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

จากมติครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงกำหนดจัดงาน "วันช้างไทย ประจำปี 2563" ภายใต้แนวคิด "เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา" ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปภัมถ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง โดยมีกิจกรรม อาทิ การบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้า พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต กิจกรรมการประกวดซุ้มอาหารช้างของชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง จัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก กิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง จำนวน 20 เชือก รวมถึงทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมช้างอาบน้ำและวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ชื่นชมกับอิริยาบถของช้างเลี้ยงตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ 054 829 333 หรือที่เว็บไซต์ www.thailandelephant.org

88180767_2732133523502863_4945169660363407360_o

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย