ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกพรรค

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และพริ้นท์ใบสมัครหน้าหลังให้อยู่แผ่นเดียวกัน (พริ้นท์สีหรือขาวดำก็ได้)

-ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 

(1) สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(4) ใบโอนเงิน , ใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรือ หลักฐานการชำระทาง E-Banking
มาสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาวิธีการส่งใบสมัคร
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
มาที่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เลขที่ 1 ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

ช่องทางการชำระเงิน

มาชำระด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

หรือโอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือทาง ATM หรือทาง E-Banking

ชื่อบัญชี : พรรคชาติไทยพัฒนา

ธนาคาร : กรุงไทย ประเภท : ออมทรัพย์ บัญชี : 018-0-06829-6 สาขา : ถนนข้าวสาร

*** กรุณาสำเนาการโอนเงินของท่านเก็บไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน***

ค่าบำรุงพรรคการเมืองรายปี 100 บาท ตลอดชีพ 2000 บาท

 

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย