เกี่ยวกับพรรคชาติไทยพัฒนา

  จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนา

  (๑) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (๒) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนา สร้างสามัคคีปรองดองของชาติ ในทุกภาคส่วน เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาส 

  (๓) พรรคชาติไทยพัฒนามีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้คนทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม 

  (๔) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไกล ทันสมัย และพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี สื่อสาร สารสนเทศ พลังงาน อันส่งผลต่อการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 

  (๕) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 

  (๖) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และบริการสาธารณะของรัฐ 

  (๗) พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักและเห็นความสำคัญของเกษตรกร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  (๘) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้  พร้อมไปกับการปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  

  (๙) พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งด้านจิตใจและร่างกาย โดยมุ่งเน้นการกีฬา สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการมีวินัยของคนในชาติ

   

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย