คุณเสน่ห์ ขาวโต

  คุณเสน่ห์

  ขาวโต

  เกิดวันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2495

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท  ครุศาตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สถาบันสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
   • ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

    ปัจจุบัน

    • ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
    • ประวัติการรับราชการ

     • บรรจุรับราชการ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2517 รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 38 ปี
  • อื่นๆ

   • อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   • อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • 1 ต.ค. พ.ศ. 2554 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2555 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง
   • 1 ต.ค. พ.ศ.2551 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2554 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทตำแหน่งนักบริหารระดับสูง
   • 31 ม.ค. พ.ศ. 2551 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2551 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประเภทตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 10  ชช.
   • 7 ก.ค. พ.ศ. 2546 - ม.ค. พ.ศ. 2551 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับ 9
   • 25 พ.ย. พ.ศ. 2545 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับ 8
   • 20 มิ.ย. พ.ศ. 2544 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประเภทตำแหน่ง บุคลากรระดับ 8
   • 3 เม.ย. พ.ศ. 2543 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับ 8
   • 20 พ.ย. พ.ศ. 2541 : (ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
    ตำแหน่งเลขานุการกรมกรมสามัญศึกษา ประเภทตำแหน่ง นักบริหารทั่วไประดับ 8
    


   ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน

   หลักสูตรที่อบรม

   • พ.ศ. 2549 : นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (น.บ.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   • พ.ศ. 2548 : นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2547 :
    -    ธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า
    -    ผู้นำการศึกษาระดับชาติ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2546 : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • พ.ศ. 2545 : การเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   • พ.ศ. 2544 : กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • พ.ศ. 2543 : นักบริหารระดับกลาง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2533 : ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2532 : การดำเนินงานทางวินัยสำหรับข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครู

    

   หลักสูตรการศึกษาดูงาน

   • พ.ศ. 2555 การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และฝรั่งเศส
   • พ.ศ. 2554 :
    -    ระบบการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเซี่ยงไฮ้)
    -    การส่งเสริมภาษาจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง)
    -    การพัฒนาครูทั้งระบบ ประเทศแคนาดา
   • พ.ศ. 2553 : การบริหารจัดการการศึกษาตามโครงการส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
   • พ.ศ. 2551 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
   • พ.ศ. 2550 :
    -    การศึกษาเชิงลึกการบริหารและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ
    -    ศึกษาด้านระบบ IT วัฒนธรรมและการบริหารสถานศึกษา ประเทศจีนและฮ่องกง
   • พ.ศ. 2549 :
    -    การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจทางการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส
    -    นักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์
   • พ.ศ. 2548 :
    -    ผู้นำการศึกษาระดับชาติ ประเทศออสเตรเลีย
    -    การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศฝรั่งเศส
   • พ.ศ. 2547 :
    -    ธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย
    -    การแข่งขันกรีฑานักเรียนระหว่าง ประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซีย
   • พ.ศ. 2546 : การเผยแพร่ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ประเทศสิงค์โปร์
   • พ.ศ. 2543 : การเรียนการสอนภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
   • พ.ศ. 2538 :
    -    การสัมมนาลูกเสือแปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์
    -    การก่อสร้างสระว่ายน้ำ การรักษาและการบำบัดน้ำ ประเทศฝรั่งเศส
    

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: sanae_k29@hotmail.com

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย