คุณอภิวัชร บัวพันธ์

  คุณอภิวัชร

  บัวพันธ์

  เกิดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2504

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการระดับสูง (3M) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ไมโคร เอ็มบีเอ (MICRO-MBA) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร มรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 (พตส.7)
   

  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  ปัจจุบัน

  • กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน  สภาผู้แทนราษฎร
  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
   


  ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

  • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา
  • กรรมการองค์การตลาด (อ.ต.) กระทรวงมหาดไทย
  • อนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
  • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย