คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

  คุณสัมพันธ์

  แป้นพัฒน์

  เกิดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2488

  สถานภาพ  สมรส

  ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2554 : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • พ.ศ. 2541 : ประกาศนียบัตร  กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2525 : นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2517 : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A)Temple University, Philadelphia, Penn., U.S.A.
  • พ.ศ. 2512 : รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: sampanpanpat@hotmail.com

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย