คุณวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์

  คุณวิจิตร

  พรพฤฒิพันธุ์

  เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2505

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • นักศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
  • นักศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  ปัจจุบัน

  • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

  อื่นๆ

  • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน :    นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
  • พ.ศ. 2551 - 2554 :   
   -    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคชาติไทย
   -    รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
   -    รองปรานคณะกรรมาธิกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
  • พ.ศ. 2549 : ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2548  : คณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
  • พ.ศ. 2544:
   -    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
   -    เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปชช.
   -    คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
   -    คณะกรรมมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
  • พ.ศ. 2543: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสุทัศน์ เงินหมื่น

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย