คุณพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ

  คุณพิสิษฐ์

  พิทยฐากุลเจริญ

  เกิดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2518

  ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

  • รองผู้อำนวยการพรรคชาติไทย
  • รองผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา
  • นายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา

  ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

  การศึกษาอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พตส.3)

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย