คุณพวงรัตน์ ชัยบุตร

  คุณพวงรัตน์

  ชัยบุตร

  กิดวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2492    อายุ 69 ปี

   

  ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2515 : อนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
   

  ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : เหรัญญิกพรรคชาติไทยพัฒนา

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย