คุณนพดล มาตรศรี

  คุณนพดล

  มาตรศรี

  เกิดวันที่ 25 กันยายน  2509

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอู่ทอง
  • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอู่ทอง
  • ประถมศึกษา  โรงเรียนปานจิตวิทยา  อำเภออู่ทอง
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

   อื่นๆ

   • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
   • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
   • รองประธานกรรมาธิการคมนาคม
   • กรรมาธิการการพลังงาน
   • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
   • สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
   • ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
    

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย