คุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

  คุณธเนศพล

  ธนบุณยวัฒน์

  เกิดวันที่ 22 มกราคม 2509

  ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • กรรมการบริหารอื่นของพรรคชาติไทยพัฒนา
   • ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

    • ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
    • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    • ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
   • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    • พ.ศ. 2557 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
    • พ.ศ. 2552 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email: chartthaipattana@chartthaipattana.or.th

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย