คุณธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ

  คุณธรรมา

  ปิ่นสุกาญจนะ

  สถานที่ทำงานปัจจุบัน
  เลขที่ 16 ซอยลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
  โทรศัพท์ 0-2734-3488 (10 สาย) โทรสาร 0-2734-1139, 0-2962-0992

   

  ประวัติการศึกษา
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก Malayan Seminary, Singapore (ค.ศ. 1948)
  - Oversea School Certificate Examination จาก University of Cambridge Local Examinations Syndicate (ค.ศ. 1949)
  - Stanford Executive Program (หลักสูตรผู้บริหารชั้นสูง) จาก Graduate School of Business, Stanford University. USA (ค.ศ. 1991)
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547)

   

  ประวัติการทำงาน
  งานทางธุรกิจ
  - ประธานกรรมการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (ปี 2531 - มีนาคม 2545)
  - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริหาร (Senior Executive Adviser) บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (มีนาคม 2545 - มีนาคม 2550)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด (ปี 2534 - ปัจจุบัน)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นรังษี จำกัด (พ.ศ. 2506-2551)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นรังษี กรุ๊ป จำกัด (พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

   

  งานที่ช่วยทางภาคเอกชน
  - ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปี 2533 - 2537)
  - ประธาน สมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าอาเซี่ยน (ปี 2534 - 2536)
  - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อดีตเป็นสมาคมอุตสาหกรรมไทย) (ปี 2521 - 2551)

   

  ตำแหน่งทางการเมือง
  - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) (15 ส.ค. 2531 - 1 พ.ค. 2532)
  - สมาชิกวุฒิสภา (22 เม.ย. 2532 - 23 ก.พ. 2534)
  - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) (4 ส.ค. 2538 - 1 ธ.ค. 2539)
  - สมาชิกวุฒิสภา (22 มี.ค. 2539 - 21 มี.ค. 2543)
  - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (20 ก.พ. 2544 - 3 ต.ค. 2545)
  - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (8 ต.ค. 2545 - 7 มี.ค. 2548)
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (7 มี.ค. 48 - 24 ก.พ. 49)
  - กรรมการบริหารพรรคชาติไทยและเหรัญญิกพรรคชาติไทย (ถึง ธ.ค. 2551)

   

  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย               พ.ศ. 2518
  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก             พ.ศ. 2529
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย           พ.ศ. 2532
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก            พ.ศ. 2538
  มหาวชิรมงกุฎ                         พ.ศ. 2541
  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก         พ.ศ. 2549

  Office Address:

  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย