คุณกัญจนา ศิลปอาชา

  คุณกัญจนา

  ศิลปอาชา

  เกิดวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503

  ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2526 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2524 : สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)

   ปัจจุบัน

   • หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

   อื่นๆ

   • พ.ศ. 2538 - 2551 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี
   • พ.ศ. 2542 - 2544 : ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   • พ.ศ. 2549 - 2550 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   • อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
   • อดีตประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
   • อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • อดีตกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
    


   ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)

   ปัจจุบัน

   • ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

   อื่นๆ

   • พ.ศ. 2528 - 2538 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามออกซี่ จำกัด
    ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน
   • พ.ศ. 2527 - 2528 : ฝ่ายการตลาด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
    

    
   ผลงานทางวิชาการ

   • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.รุ่นที่ 6)
   • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 50)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์สำหรับผู้บริหาร (TEPCoTรุ่นที่ 5)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 2)
   • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  • สัจจะ กตัญญู

  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย

  Office Address:
  23
  ถนน วิสุทธิกษัตริย์


  10200
  Tel1: 02-2438072-3
  Tel2:
  Email: nuna1960@hotmail.com

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย