คุณกัญจนา ศิลปอาชา

  คุณกัญจนา

  ศิลปอาชา

  เกิดวันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.. 2503

  ประวัติการศึกษา

  • .. 2526 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • .. 2524 : สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประวัติการทำงาน (ด้านการเมือง)
   ปัจจุบัน
   • หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
  • อื่นๆ
   • .. 2538 - 2551 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี
   • .. 2542 - 2544 : ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   • .. 2549 - 2550 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   • อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
   • อดีตประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
   • อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • อดีตกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
  •  

   ประวัติการทำงาน (ด้านอื่นๆ)
   ปัจจุบัน
   • ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  • อื่นๆ
   • .. 2528 - 2538 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามออกซี่ จำกัด
    ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน
   • .. 2527 - 2528 : ฝ่ายการตลาด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  •  
    
   ผลงานทางวิชาการ
   • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.รุ่นที่ 6)
   • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 50)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์สำหรับผู้บริหาร (TEPCoTรุ่นที่ 5)
   • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 2)
   • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  • เราเป็นพรรคที่อบอุ่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมจะเติบโตต่อไป แต่ตนก้าวคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับการสนับสนุน
   จากเพื่อนสมาชิกทุกคน และเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน นำพาพรรคชาติไทยพัฒนาให้เป็นพรรรคของประชาชน
   แก้ปัญหาดูแลทุกข์สุข และวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นกว่านี้

  • เราเป็นพรรคที่อบอุ่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมจะเติบโตต่อไป แต่ตนก้าวคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับการสนับสนุน
   จากเพื่อนสมาชิกทุกคน และเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน นำพาพรรคชาติไทยพัฒนาให้เป็นพรรรคของประชาชน
   แก้ปัญหาดูแลทุกข์สุข และวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นกว่านี้

  • เราเป็นพรรคที่อบอุ่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมจะเติบโตต่อไป แต่ตนก้าวคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับการสนับสนุน
   จากเพื่อนสมาชิกทุกคน และเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน นำพาพรรคชาติไทยพัฒนาให้เป็นพรรรคของประชาชน
   แก้ปัญหาดูแลทุกข์สุข และวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นกว่านี้

  • เราเป็นพรรคที่อบอุ่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมจะเติบโตต่อไป แต่ตนก้าวคนเดียวไม่ได้ ต้องได้รับการสนับสนุน
   จากเพื่อนสมาชิกทุกคน และเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน นำพาพรรคชาติไทยพัฒนาให้เป็นพรรรคของประชาชน
   แก้ปัญหาดูแลทุกข์สุข และวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นกว่านี้

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย  10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย