ข้อแตกต่างเกษตรยุคใหม่ และยุคเก่า

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำเกษตรนั้นต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำ ปุ๋ยต่างๆ ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นทุนและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกษตรกรรมแบบเก่านั้นได้รับผลกระทบอย่างมาก

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ราคาสินค้าจำเป็นต่อการทำการเกษตรนั้นมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก และภาวะเงินเฟ้อ เช่น ราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งมีความจำเป็นในการทำการเกษตรแบบเดิมนั้นมีราคาแพงขึ้นเป็นเท่าตัว นำไปสู่ความจำเป็นในการปรับตัวของเกษตรกรจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การทำเกษตรยุคใหม่ที่ต้องอาศัยแนวคิด ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมจุดอ่อน

5112107

 

ซึ่งการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทำการเกษตรนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี IOT หรือ Internet of thing เข้ามาสร้างจุดแข็งในการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ IOT สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์การทำเกษตรทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การใช้ IOT เทคโนโลยีช่วยแสดงผลการตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล ทำให้บอกค่าสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ และ IOT ทำให้เกษตรกรสามารถใช้แรงงานน้อยที่สุดแต่ยังสามารถเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น

iStock-1096949092

 

พรรคชาติไทยพัฒนานั้นสนับสนุนการใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก เห็นได้จากแนวคิด Agri Tech With Root (ATR) ที่พรรคได้นำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการคิดนโยบายทางการเกษตร โดยแนวคิด Agri Tech With Root (ATR) นี้ เป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละท้องที่ เพื่อให้ตอบรับกับประเทศไทยที่มากด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า และเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเทคโนโลยี ATR นี้จะเกี่ยวข้องกับ การเรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech Supply Chain) ประกอบด้วยเทคโนโลยีกับการเพาะปลูก (Farming Tech), เทคโนโลยีกับการแปรรูป (Processing Tech), เทคโนโลยีกับการกระจายสินค้า (Distribution Tech) และเทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (Retail Tech) การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแปรรูป, การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย

Smart-farming-LetsNurture

 

นอกจากนี้ ATR ยังสามารถนำไปใช้กับการทำปสุสัตว์ และการประมงได้อีกด้วย

แนวคิด Agri Tech With Root (ATR) นี้ถือเป็นแนวคิดที่พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดย นายวราวุธ  ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้กล่าวไว้ในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พรรคชาติไทยพัฒนาว่า

132849070

 

"เราต้องหันมาปฏิรูปการพัฒนาเกษตรกรรมทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป-เพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการค้าขาย และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรไทยในแต่ละท้องที่

เราจะเลิกตั้งเป้าส่งออกสินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เลิกวัดผลเป็นเชิงปริมาณ แต่จะหันมาตั้งเป้าส่งออกสินค้าคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก เพื่อให้ได้ราคาสูงที่สุดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาสนับสนุนเกษตรกร ผนวกกับองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละท้องที่ ด้วยแนวคิด Agri-Tech With Root เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้า

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย